FFMUs Vedtekter

(sist oppdatert etter årsmøtet 2017)

§ 1 NAVN

Foreningens navn er:
Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU)
FFMU er Foreningen for Muskelsykes ungdomsorganisasjon.
§ 2 IDÈGRUNNLAG
Foreningen er religiøst og partipolitisk uavhengig. Den har som visjon å skape en positiv og
stimulerende hverdag for muskelsyk ungdom basert på følgende verdigrunnlag:
– likeverd
– nærhet
– glede
– naturlighet
– deltakelse

§ 3 HOVEDMÅL

Foreningens idégrunnlag søkes realisert ved å:
– utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor muskelsyke ungdommer
– skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for
muskelsyke ungdommer
– spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
– medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk av muskelsykdommer og
styrke den vitenskapelige forskning
– arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for
øvrig

§ 4 MEDLEMSKAP

Alle i aldersgruppen mellom 15 og 35 år, og som er medlemmer i Foreningen For
Muskelsyke, er medlemmer av Foreningen for Muskelsykes Ungdom. Medlemskap kan
tegnes til halv pris av studenter, kopi av studentbevis må fremlegges. Medlemskap kan
tegnes til halv pris av medlemmer som må flytte permanent til institusjon.
4.1 Utelukkelse av medlemmer

Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter kan utelukkes fra foreningen. Før
en utelukkelse finner sted skal medlemmet gis anledning til å uttale seg om sin sak.
Årsmøtet behandler saken og treffer beslutning om medlemmet skal utelukkes.
Medlemmet kan anke avgjørelsen inn for førstkommende årsmøte.
4.2 Stryking av medlemmer
Medlemmer som ikke betaler kontingent, strykes etter purring

§ 5 ÅRSMØTET

5.1 Myndighet og innkalling
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. april.
Medlemmene skal ha varsel om årsmøtet minst 10 uker før det avholdes. Årsmøtet
annonseres i bladet Muskelnytt og på FFMUs internettsider.
Forslag på saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
senest 6 uker før årsmøtet avholdes.
Sakspapirene til årsmøtet skal sendes til alle påmeldte deltakere senest 1 uke før årsmøtet
avholdes.
Årsmøtets vedtak er endelige.
5.2 Deltakelse og stemmerett
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan møte på årsmøtet med
tale-, forslags- og stemmerett.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og regnskap.
5.3 Årsmøtets saksliste
Årsmøtet skal ha følgende saksliste:
Åpning
Konstituering
a) Navneopprop
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent(er)
d) Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
e) Valg av tellekorps
Årsberetning
Regnskap
Vedtekter
Handlingsplan

Innkomne forslag
Uttalelser fra årsmøtet
Valg
Avslutning
Årsmøtet behandler kun saker som er nevnt i innkallingen. På ordinært årsmøte kan likevel
spesielle saker, bortsett fra vedtektsendringer og forslag om oppløsning, tas opp til
behandling hvis dette godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer.
5.4 Valg
Årsmøtet velger styret på følgende måte:
– Leder velges for to årsmøteperioder
– Nestleder/sekretær velges for to årsmøteperioder
– Økonomiansvarlig velges for to årsmøteperioder
– 1. styremedlem velges for to årsmøteperioder
– 2. styremedlem velges for to årsmøteperioder
– 3. styremedlem velges for en årsmøteperiode
– Varamedlem velges for en årsmøteperiode
Leder, Økonomiansvarlig og 2. styremedlem velges i partallsår
Nestleder og 1. styremedlem velges i oddetallsår
3. styremedlem og vara velges hvert år
Personvalg skal være skriftlige hvis det foreligger flere kandidater til et verv, eller hvis noen
krever skriftlig avstemming.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer.
Valgkomitéen leverer sin innstilling til styret senest 2 uker innen årsmøtet.
5.5 Valgbarhet
Alle betalende hoved- eller husstandsmedlemmer (mellom 15 og 35 år) ved fylte 15 år, er
valgbare til tillitsverv i FFMU. Flertallet av medlemmene i FFMUs styre, komiteer og utvalg
skal være muskelsyke eller nær slekt/tilknytning til muskelsyke. Styremedlemmer kan sitte ut
perioden de er valgt for, så fremt de er valgt i løpet av året de fyller 35 år.

§ 6 STYRET

6.1 Styret har ansvaret for driften av foreningen.
Styret kan ikke omgjøre vedtak fattet av årsmøtet.
Styret har ikke rett til å fatte vedtak som binder foreningen utover det som er felt ned i
arbeidsprogram og budsjett.
I styresaker der stemmeantall i styret er likt, har leder dobbeltstemme.

Styret skal legge frem årsberetning og regnskap for årsmøtet.
6.2 Honorering av styremedlemmer
Styrets medlemmer honoreres etter en fast grunnsats samt møtedeltakelsessats. Satsen
vedtas av årsmøtet.
Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i løpet av sin vervsperiode, faller honoraret
til vedkommende bort.

§ 7 FFM

FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:
– 2 delegater for de første 200 medlemmer
– 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer deretter.
7.1 Organisasjonstilknytning til FFM
FFMU må ha levert revidert årsregnskap og årsberetning innen 15. april, for å ha
stemmerett.

FFMUs leder eller stedfortreder møter i FFMs sentralstyre som likeverdig

medlem med alle rettigheter.
FFMUs regnskap føres av FFMs administrasjon og revideres av FFMs revisor.

§ 8 SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Foreningen for Muskelsykes Ungdom vil samarbeide med andre organisasjoner i saker hvor
det kan fremme muskelsykes sak og for å bedre muskelsykes stilling i samfunnet.

§ 9 UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Foreningen vil gjennom sitt medlemskap i Unge Funksjonshemmede forsøke å samarbeide
aktivt med disse for å fremme gjensidige interesser og kampsaker i samfunnet.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på årsmøtet. For å endre vedtektene
kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 11 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av FFMU kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt
må forslagene få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.
Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en)
måned etter ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for
at forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes foreningens midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir
ikke nytt FFMU operativt innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen
for Muskelsyke sentralt.